PGM Sp. z.o.o. AWM w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji szczytowej, frontowej oraz docieplenia elewacji tylnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 37 w Słupsku

Nr sprawy:AWM/BA.X......./2022 Słupsk, dn. 05.04.2022r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 37 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu budynku

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: remont elewacji szczytowej, frontowej oraz docieplenia elewacji tylnych budynku.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Remont elewacji szczytowej i frontowej ul. Wojska Polskiego 37”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.04.2022r. o godz. 13.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Pyra

e-mail: renata.pyra@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 669 /783 - 271- 602 w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

Załączniki:

  • zapytanie WM Wojska Polskiego 37.pdf 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • przedmiar W.Polskiego 37.pdf