PGM Sp. z.o.o. AWM w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 9 w Słupsku

Nr sprawy: AWM/ 15 /2022 Słupsk, dn. 29.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości Armii Krajowej 9 w Słupsku, w imieniu której działają właścicielew Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1.Przedmiot zamówienia:

wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie:

opisu stanu technicznego budynku (pęknięcia ścian w lokalu nr 6 na parterze) wraz ze wskazaniem systemu naprawczego obejmującego projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim.

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: -----------.

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

4. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy Armii Krajowej 9 w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest zastępca kierownika Administracji Wspólnot Mieszkaniowych - Paweł Szewczyk tel.  (59) 84 87-655

 

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie administracji.

2 Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

 

Załączniki:

  • zapytanie A.Krajowej 9.pdf 
  • formularz ofertowy.doc 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu (2).odt