PGM Sp. z.o.o. AWM w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku wspólnoty mieszkaniowej Narutowicza 8 w Słupsku

Nr sprawy: AWM- / /2022 Słupsk, dn. 22.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Narutowicza 8 w Słupsku , w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie: remont dachu i elewacja wraz z dociepleniem budynku, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie cokołu, wymiana drewnianych okien oraz remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Narutowicza 8 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej

-STWiORB – 2 egzemplarze w wersji papierowej

-1 egzemplarz całości w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15,76-200 Słupsk, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Wykonanie dokumentacji na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Narutowicza 8 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15.03.2022 o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Martyna Szostakiewicz

e-mail: martyna.szostakiewicz@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 801 w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

     

Załączniki:

  • SKM_C30822022315460.pdf 
  • formularz ofertowy (1).doc