Remont gruntowny dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej nr 35A w Słupsku. Term. składania ofert 28.09.2010r. godz. 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządca nieruchomości. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont gruntowny dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej nr 35A w Słupsku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu gruntownego dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej nr 35A w Słupsku.

Załączniki:

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_Rem. dachu Szczecińska 35A.pdf 
  • SIWZ_Remont dachu Szczecińska 35A.pdf 
  • Załączniki nr 1 do 7 SIWZ..pdf 
  • Zalacznik nr 8_wzór umowy.pdf 
  • Załącznik nr 9_Przedmiar robót.pdf 
  • Zalacznik nr 10_STWiOR_rem. dachu_Szczecińska 35a..pdf 
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Remont dachu Szczeci..pdf