PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania rozbiórki oficyny należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 17 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/76/ /2021                                                    Słupsk, dn.22 .10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Partyzantów 17 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: ''Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalno – gospodarczego - oficyna''

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnotymieszkanie .

3. Termin realizacji zamówienia: według kosztorysu.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: -

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

     

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalno gospodarczego - oficyna”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.11.2021 r. o godz. 14:30

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Edward Pytel,

e-mail: edward.pytel@pgm.slupsk.pl, tel. 725-757-803 w godzinach od 7 do 15.

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1.Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

3. Kosztorys inwestorki – roboty rozbiórkowe.

 

 

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.doc 
  • Ogłoszenie Partyzantów 17 OF.pdf