20/DTZ/P/RB/2020Wykonywanie robót budowlanych, murarsko-tynkarsko-malarskich oraz stolarsko-ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku"

Nr sprawy: 20/DTZ/P/RB/2020

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Wykonywanie robót budowlanych, murarsko-tynkarsko-malarskich oraz stolarsko-ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o.  w Słupsku

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia   7 stycznia 2021 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 -  STWiOR

Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót

Załączniki:

 • Ogłoszenie nr 770292-N-2020.pdf 
 • Siwz.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc 
 • Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc 
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc 
 • Załącznik nr. 6- Wzór umowy.doc 
 • Załącznik nr 7 -Specyfikacja .pdf 
 • Załącznik nr 8.- Przedmiary robót.zip 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf