Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Podgórna 29 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Słupsk, dn. 05.09.2012r.

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Podgórna 29 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na :

 

  1. Wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem od strony podwórza na działce nr 747.

     

 

Szczegółowy zakres prac (przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna) do odbioru u administratora.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 28.10.2012r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.09.2012r. , godz.: 12.00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15, pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 12.09.2012r. Godz. 12.00

 

Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana na adres zamawiającego i opisana w następujący sposób: „OFERTA na wykonanie remont ogrodzenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej "Podgórna 29" w Słupsku.

Oferta musi obejmować cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót i otrzymanej specyfikacji technicznej:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15,
pokój nr 6 o godz. 13.00

 

W zapytaniu o cenę mogą wziąć udział oferenci posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie musi być dołączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Tomasz Czereszkiewicz

tel. 59 8487669 pokój nr 9 w godz. 7:00 do 10:00

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

  1. Najniższa cena ryczałtowa

Załączniki:

  • Zapytanie o cenę Podgórna 29.pdf 
  • przedmiar robót str. 1.pdf 
  • przedmiar robót str. 2.pdf