PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania docieplenia tylnej ściany budynku wraz z pionową izolacją z dociepleniem ściany piwnicznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Lutosławskiego 10 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL 1/ /2020 Słupsk, dn. 12.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Lutosławskiego 10 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie docieplenia tylnej ściany budynku wraz z pionową izolacją z dociepleniem ściany piwnicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: – zgodnie z załączonymi przedmiarami i projektem budowlanym.

3. Termin realizacji zamówienia: 2020 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczoną i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie docieplenia tylnej ściany budynku wraz z izolacją ściany piwnicznej budynku wspólnoty mieszkaniowej Lutosławskiego 10 w Słupsku ”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.05.2020 r. o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik ,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

Załączniki:

 • Scan.ogloszenia.pdf 
 • 1 plan sytuacyjny.pdf 
 • 2 inwentaryzacja.pdf 
 • 3 schemat naprawy scian.pdf 
 • 4 kolorystyka elewacji.pdf 
 • 5 detale fundamentowe.pdf 
 • 6 schody do rozbiórki.pdf 
 • 7 stolarka.pdf 
 • Formularz ofertowy.odt 
 • opis techniczny.pdf 
 • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
 • Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt 
 • przedmiar elewacja.pdf 
 • przedmiar izolacja scian piwnic.pdf