Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wileńska 16 w Słupsku ogłasza konkurs ofert

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Słupsk, dn. 10.08.2012r.

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wileńska 16 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na :

 

  1. Wykonanie izolacji pionowej budynku od strony ulicy oraz podwórza.

     

 

Szczegółowy zakres prac (technologia, rodzaj materiałów) zostanie uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 01.10.2012r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.08.2012r. , godz.: 12.00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15, pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 23.08.2012r. Godz. 12.00

 

Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana na adres zamawiającego i opisana w następujący sposób: „OFERTA na wykonanie izolacji pionowej budynku dla Wspólnoty Mieszkaniowej ,, Wileńska 16” w Słupsku.

Oferta musi obejmować koszt wykonania:

 

  1. izolacji pionowej z obu stron budynku.

     

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15,
pokój nr 6

 

W zapytaniu o cenę mogą wziąć udział oferenci posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie według załączonego wzoru musi być dołączone do oferty (załącznik nr 1).

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Czereszkiewicz

tel. 59 8487669 pokój nr 9 w godz. 7:00 do 10:00

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

  1. Najniższa cena ryczałtowa

 

 

 

Załączniki:

  • zapytanie o cene Wilenska 16.pdf