Numer sprawy: 10/DPZ/RB/2010

 

 

KONKURS OFERT na:

roboty budowlane (bez obowiązku stosowania ustawy Pzp).

 

1.     Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk   zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

Remontu dachu budynku mieszkalnego- przy ul. MORCINKA nr 5 w Słupsku.

 

2.    Zakres robót: określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiąca załącznik nr 3.

3.   Wymagany termin wykonania robót: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

4.    W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie)- wyliczoną poprzez opracowanie kosztorysu ofertowego (metodą kalkulacji szczegółowej), który winien być   sporządzony  na  podstawie  przedmiaru  robót z uwzględnieniem STWiORB.

4.1. Wykonawca   sporządzając kosztorys ofertowy jest zobowiązany   przyjąć podane przez zamawiającego podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych dla robót wyszczególnionych w

przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 oraz wyszczególnić nazwy, typ i producenta oferowanych materiałów budowlanych – w szczególności dotyczy to: dachówki, membrany dachowej, systemu rynien i rur spustowych, cegły klinkierowej .

Cena podana w ofercie musi wynikać z wyliczonej ceny kosztorysowej.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w kosztorysie ofertowym takich poz. jak upust,

rabat itp. W przypadku pominięcia lub opuszczenia przez Wykonawcę  w wycenie kosztorysowej jakiejś pozycji z przedmiaru robót lub pozycji materiałowych, zamawiający uzna, że takie pozycje zostały uwzględnione i wycenione w innych pozycjach kosztorysu ofertowego i zostały zawarte w ryczałtowej cenie ofertowej. Nie zwalnia to Wykonawcy z dostarczenia i wbudowania niezbędnych materiałów oraz wykonania takich robót 

4.2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.    Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia..

6.    Do oferty sporządzone na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 należy załączyć nw.  dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      referencje z wykonanych w ostatnich 5 latach robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, potwierdzające doświadczenie Wykonawcy i należyte wykonanie co najmniej dwóch tożsamych zamówień,

Dokumenty wymienione w punkcie 6 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7.    Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA remont dachu – Morcinka 5 w Słupsku - KONKURS OFERT" należy złożyć w sekretariacie PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 pok. nr 4 (sekretariat) do dnia 15. 09. 2010r. do godziny 10:00.

8.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: - Mirosław Dańko tel. 59/ 84 87 521.

9.   Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia. Załączniki:

 

1.       formularz ofertowy - zał. nr 1

2.       przedmiar robót - zał. nr 2                                                    Prezes Zarządu

3.       STWiORB

4.       projekt umowy -zał. nr 3                                                         Tomasz Sikora