13/DTZ/P/RB/2019 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"

Przetarg nieograniczony 

Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia   14 czerwca  2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 18.06.2019r.

Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA: zmiana treści załącznika nr 8 i 9, 1 i 10 do SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.    Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

2.    Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.    Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

4.    Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.    Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

6.      Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7.   Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

8.      Załącznik Nr 8 – przedmiar robót cz.1

9.    Załącznik Nr 9 – przedmiar robót cz.2

10   Załącznik Nr 10 – przedmiar robót cz.3

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie 554570-N-2019.pdf 
 • Siwz.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc 
 • Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc 
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc 
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc 
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy.doc 
 • Załącznik nr 8- Przedmiary cz I.zip 
 • Załącznik nr 9- Przedmiary cz II .zip 
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary cz III.zip 
 • zmiana treści SIWZ.pdf 
 • Załącznik nr 8- Przedmiary cz I -Poprawiony.zip 
 • Zmiana siwz.pdf 
 • Załącznik nr 9- Przedmiary cz II -Poprawiony.zip 
 • Ogłoszenie o zmianie 540117710-N-2019.pdf 
 • Zmiana treści Siwz 12.06.2019.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty -Poprawiony.doc 
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary cz III- Poprawiony.zip 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2.pdf 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 3.pdf 
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej drugiej ofercie.pdf