PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sportowej 33A w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/  67  / 2019                                         Słupsk, dn. 23 .05.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sportowa 33A                     w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15            w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: TERMOMODERNIZACJA- remont budynku wielorodzinnego zgodnie z załączonym przedmiarem robót w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Sportowa 33 A ” w Słupsku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2. Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy.

4. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.            Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności          na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej      Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – TERMOMODERNIZACJA- remont  budynku wielorodzinnego w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej              „Sportowa 33 A ” w Słupsku”2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.06.2019 r.             o godz. 11:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Magdalena Rybicka

e-mail: magdalena.rybicka@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-36 / 785-520-178., w godzinach   od 7:30 do 15:30,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

 

Załączniki:

  • 1.pdf 
  • formularz ofertowy.doc 
  • oświadczenie oferenta.doc 
  • oświadczenie wykonawcy.doc 
  • PRZEDMIAR SPORT 33A.pdf