PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego odspojeń ścian w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 13 w Słupsku.

Nr sprawy: /AwiL1/2019 Słupsk, dn. 10.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mostnika 13 w Słupsku,
w imieniu której działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku,
zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego odspojeń ścian w piwnicy w budynku przy ul. Mostnika 13.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  ekspertyza techniczna – 2 egzemplarze w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 – mc-e.

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„Oferta - Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego odspojeń ścian w piwnicy w budynku przy ul. Mostnika 13. “

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Więcek,

e-mail: malgorzata.wiecek@pgm.slupsk.pl, tel: 725-757-822, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów,
w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie
u administratora budynku.

2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki:

  • BIP Mostnika 13 ekspertyza.pdf 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt