9/DTZ/P/U/2019 Usługi tnasportowe i porządkowe w nieruchomosciach stanowiących zasób komunalny MIasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                      Nr sprawy: 9/DTZ/P/U/2019

 

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
nie później niż do dnia   26 marca 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26  marca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 -  Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załączniki:

 • SIWZ.pdf 
 • Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc 
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc 
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 
 • Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 
 • Załącznik nr 5- Wykaz usług.docx 
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia.doc 
 • Załacznik nr 7 - wzór umowy.doc 
 • ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm 
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Informacja o wyborze oferty.pdf