7/DTZ/P/RB/2019 Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

Nr sprawy: 7/DTZ/P/RB/2019

 

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

„Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.”

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia    28 lutego 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert ustala się na dzień 6 marca 2019 roku, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Załączniki :

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 8 – STWiORB

Załączniki:

 • SIWZ.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc 
 • Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc 
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc 
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc 
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc 
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót .pdf 
 • Załącznik nr 8-STWIORB .pdf 
 • ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm 
 • Zmiana terminu składania ofert.pdf 
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm 
 • Odpowiedź na pytania do treści SIWZ.pdf 
 • Załącznik Nr 7 - przedmiar - nakładczy- popr.pdf 
 • Załącznik Nr 8 -STWIORB - popr.odt 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf