11_RW_RB_2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. ul. Jaracza 20, Jaracza 12, Polna 7, Długa 21-22, Długa 40

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  10 stycznia  2019 r.  do  godz. 900.

   Zamawiający,  przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Projekt budowlany – Jaracza 20

 9. STWiOR – Jaracza 20

 10. Przedmiar robót – Jaracza 20

 11. Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12

 12. Przedmiar Jaracza 12

 13. STWiOR Jaracza 12

 14. Projekt Jaracza 12

 15. Opis przedmiotu zamówienia Polna 7

 16. STWiOR Polna 7

 17. Przedmiar Polna 7

 18. Projekt Polna 7

 19. Projekt Budowalny Długa 21-22

 20. Opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22

 21. STWiOR Długa 21-22

 22. Przedmiary Długa 21-22

 23. Opis przedmiotu zamówienia Długa 40

 24. STWiOR Długa 40

 25. Przedmiar Długa 40

 26. Projekt Budowlany Długa 40

Załączniki:

 • Ogłoszenie 663914-N-2018.pdf 
 • SIWZ.doc 
 • Zał. 1- Formularz oferty.doc 
 • Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc 
 • Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc 
 • Zał. 4 - wzór umowy.doc 
 • Zał. 5 - Wykaz robót.doc 
 • Zał. 6 - Wykaz osób.doc 
 • Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Zał. 8 - Projekt Jaracza 20.pdf 
 • Zał. 9 - STiWOR Jaracza 20.pdf 
 • Zał. 10 - przedmiar robót Jaracza 20.pdf 
 • Zał. 11-Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12.doc 
 • Zał. 12 - Przedmiar Jaracza 12 .pdf 
 • Zał 13 -STWiOR Jaracza 12.pdf 
 • Zał. 14 Projekt Jaracza 12.zip 
 • Zał. 15 -Opis przedmiotu zamówienia Polna 7 (1).doc 
 • Zał. 16 -STWiOR Polna 7 .pdf 
 • Zał. 17 -Przedmiar Polna 7 .pdf 
 • Zał. 18 Projekt Polna 7.zip 
 • Zał .19 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip 
 • Zał. 20- opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc 
 • Zał. 21- STWiOR Długa 21-22.pdf 
 • Zał. 22-Przedmiary Długa 21-22.pdf 
 • Zał. 23- opis przedmiotu zamówienia Długa 40 (1).doc 
 • Zał. 24- STWiOR Długa 40.pdf 
 • Zał. 25- Przedmiar Długa 40 .pdf 
 • Zał. nr 26 projekt budowlany Długa 40.zip 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540001224-N-2019.pdf 
 • Zmiana Siwz.pdf 
 • Zmiana treści Siwz.pdf 
 • Zmieniony Zał. 11-Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12.doc 
 • Zmieniony Zał. 15 -Opis przedmiotu zamówienia Polna 7 (1).doc 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Unieważnienie części 2,4,5.pdf 
 • Unieważnienie cz. 3.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze .pdf 
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia.pdf