PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wymiany drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Małachowskiego 23 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/  217  / 2018                                   Słupsk, dn. 17.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Małachowskiego 23 w Słupsku,     w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Słupsku                      ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza  w Słupsku.               

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1.Przedmiot zamówienia WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej      Sp. z o.o.            w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta –WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH       2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.01.2019 r. o godz. 11:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Magdalena Rybicka

e-mail: magdalena.rybicka@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-36 / 785-520-178., w godzinach od 7:30 do 15:30,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie                 u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.doc 
  • oświadczenie oferenta.doc 
  • oświadczenie wykonawcy.doc