36/DTZ/RB/2018 Montaż i dostawę 320 sztuk wodomierzy dla zimniej wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska

Słupsk, dn. 30.11.2018r.  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

Numer sprawy: 36/DTZ/RB/2018  

 1. ZamawiającyMiasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: montaż i dostawa 320 sztuk wodomierzy dla zimniej wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

 3. Termin wykonania zamówienia: dwa tygodnie od podpisania umowy

 4. Termin i miejsce składania ofert:   5.12.2018r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.    76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

  Konkurs ofert na „montaż i dostawę 320 sztuk wodomierzy dla zimniej wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. ” – Nr sprawy: 35/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem 5.12.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5.12.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, gwarancja 40%

 3. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 4. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 5. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 6. Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Wykaz robót

  3. Wzór umowy

  4. Przedmiar robót,

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie o konkursie.pdf 
 • Instrukcja dla oferentów.pdf 
 • Zał. 1- Formularz oferty.doc 
 • Zał. 2 - Wykaz robót.doc 
 • Zał. 3- Wzór umowy.docx 
 • Zał. 4- Przedmiar robót.pdf 
 • Zmiana instrukcji dla oferentów.pdf 
 • Unieważnienie postępowania.pdf