PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wymiany lamp na klatkach schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 22/23/24 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/  186  /2018                               Słupsk, dn. 05 października 2018 r.

 

                                                                                    OGŁOSZENIE

 

                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Pomorskiej 22,23,24 w Słupsku,   w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku   ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

                                                       zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wymiana lamp zwykłych na lampy z czujkami ruchu na klatkach schodowych przy ul. Pomorskiej 22,23,24

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - wymiana lamp zwykłych na lampy z czujkami ruch  w Słupsku   przy  ul. Pomorskiej 22,23,24 w Słupsku.

 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie                        z  dopiskiem: „Oferta – wymiana lamp zwykłych na lampy z czujkami ruchu na klatkach schodowych przy ul. Pomorskiej 22,23,24  w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 22 października 2018 r. o godz. 13.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Elżbieta Olejniczak                                        

e-mail: ela.olejniczak@pgm.slupsk.pl , tel. 59 8487653, w godzinach od  7.00 do 15.00

  

                                                                              Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie                                    u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia                             od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

                                                                            Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

 

 

 

 

                                                                                      ………………………………… 

                                                                                      (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.doc 
  • oświadczenie oferenta.doc 
  • oświadczenie wykonawcy.doc 
  • pomorska 22 23 24 czujki ruchu.pdf