PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji kosztorysowej na remont balkonów oraz malowania elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramskiej 1 w Słupsku.

Nr sprawy: 165 /AwiL 1/2018 Słupsk, 29.08.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowobramskiej 1 w Słupsku
w imieniu której działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont balkonów oraz malowanie elewacji budynku przy ul. Nowobramskiej 1 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski- 2 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- jeden egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:24 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyćkosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont balkonów oraz elewację budynku przy ul. Nowobramskiej 1 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 21.09.2018 r. o godz. 13.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Sandra Markowska

e-mail: sandra.markowska@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 582, w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki:

  • ogloszenie zap. ofertowe.pdf 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt