16/DTZ/RB/2018 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długa 24 będącym własnością Miasta Słupska

                                                                             Nr spr. 16/DTZ/RB/2018

 

Zamawiający:                                                                       

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

http://www.pgm.slupsk.pl/

e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy
 ul. Długa 24 będącym własnością Miasta Słupsk

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, 
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 07 .09.2018r. do godz.: 9:00.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

Załączniki:

 • ZP400PodgladOpublikowanego.html 
 • SIWZ.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 
 • Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc 
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc 
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc 
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc 
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy na roboty instalacyjne.doc 
 • Załącznik nr 8 - STWOIR-Długa 2,20,24.zip 
 • Załącznik nr 9-projekt c.o. Długa 24.zip 
 • Załącznik nr 10-projekt c.w Długa 24.zip 
 • Załącznik nr 11 -projekt wymiennik Długa 24.zip 
 • Załącznik nr 12-przedmiary Długa 24.zip 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Informacja o wyborze oferty.pdf