PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 39 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/156/18 ..............................                      Słupsk, dnia 22.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kołłątaja 39-39A w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie w budynkach należących do Wspólnoty Mieszkaniowej
  Kołłątaja 39,39A  następujących robót:

  - budynek ul. Kołłątaja 39 - remontu dachu z przemurowaniem kominów, remont elewacji frontowej, wymiana okien strychowych i piwnicznych, wykonanie izolacji fundamentów

  - budynek ul. Kołłątaja 39 of – izolacja fundamentów

   

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

   

  3. Termin realizacji zamówienia: 2018 r. miesiąc do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową

  4. Wymagany minimalny okres gwarancji: - 5 lat

  5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta –
  Wspólnota Mieszkaniowa Kołłątaja 39,39A: wykonanie remontu dachu z przemurowaniem kominów, remont elewacji frontowej, wymiana okien strychowych i piwnicznych, wykonanie izolacji fundamentów.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 05.09.2018 r. do godz. 10:00

  3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
  e-mail: robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 669 , w godzinach od  7ºº do 15ºº.

   

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
  od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

 3. Kosztorys nakładczy

 4. Projekt budowlany

   

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • Budynek mieszkalny Kollataja 39,39A- kosztorys Nakladczy.pdf 
 • formularz ofertowy.doc 
 • OGLOSZENIE Kollataja 39_39A- wykonanie remontu dachu z przemurowaniem kominów w budynku ul. Kollataja 39.pdf 
 • Kollataja 39 projekt.7z 
 • oświadczenie oferenta.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc