PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz audytu dot. remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Dabrowskiego 4 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/140/2018                                            Słupsk, dn  19.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. Dąbrowskiego 4                           w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.                  z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: sporządzenie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej do audytu dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku, remontu dachu z dociepleniem, remontu klatki schodowej z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej i zamontowaniem lamp na czujkę ruchu, remontu elewacji z dociepleniem wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

3. Termin realizacji zamówienia:  2018 rok

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: ----------

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.                    Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

  Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie                        z  dopiskiem: „Oferta – sporządzenie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej do audytu dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku,remontu dachu                          z dociepleniem, remontu klatki schodowej z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej i zamontowaniem lamp na czujkę ruchu, remontu elewacji z dociepleniem wraz                                                   z niezbędnymiuzgodnieniami w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 4 w Słupsku”

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.08..2018 r. o godz. 14:00

  3.  Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Katarzyna Skolarus,                                       

  e-mail: katarzyna.skolarus@pgm.slupsk.pl, tel. 782-992-001 w godzinach od 7 do 15.

    

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

   

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

                                                                                                                                         

                                                                                                          ………………………………… 

                  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • oświadczenie oferenta.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc 
 • ZAP OFERT EKSPERTYZA .pdf