PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przemurowania kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rybackiej 14 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL 2/ 134/2018                                    Słupsk, dn.19 .07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Rybacka 14                        w Słupsku,  w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy  ul. Niemcewicza 15              w Słupsku 

   

                                        zaprasza do złożenia oferty obejmującej :

1.Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dotyczącej przemurowania kominów wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z  Zarządem wspólnoty.

3. Termin realizacji zamówienia:  2018 rok

4. Wymagany  minimalny okres gwarancji: …..............

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 

7. Ofertę nelaży złożyć w formie pisemnej, w języku polskim  pod rygorem nieważności  na załączonym formularzu oferty. 

... Terminy

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przemurowania kominów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – Rybacka 14”

 

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu  08.08. 2018 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Katarzyna Skolarus                  

    e-mail: katarzyna.skolarus@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 651 , w godzinach od 7:00 do 15:00,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie                u administratora budynku.

 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

  Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

   

                                         

    

   

                                                                                     ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • oświadczenie oferenta.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc