13/DTZ/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Długiej i Płowieckiej wraz z nadzorem autorskim.

Przetarg nieograniczony

13/DTZ/U/2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul Długiej i Płowieckiej wraz z nadzorem autorskim

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia 27 lipca 2018 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lipca 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty 

3. Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7. Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych usług

8. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załączniki:

 • SIWZ.pdf 
 • Zał.1-opis przedmiotu zamówienia .zip 
 • Zał. 2 - Formularz oferty.doc 
 • Zał. 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc 
 • Zał. 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc 
 • Zał. 5 - projekt umowy.docx 
 • Zał. 6 - Wykaz osób.doc 
 • Zał. 7 - Wykaz usług.doc 
 • Zał. 8 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • ZP400PodgladOpublikowanego.html 
 • Zmiana Siwz.pdf 
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html 
 • Zał. 5 - projekt umowy popr.odt 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • zawiadomienie o wyborze oferty.pdf