PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji kosztorysowej pokrycia dachowego i wymiany parapetów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Anny Gryfitki 7 w Słupsku.

Nr sprawy:141/AwiL 1/2018 Słupsk, dn. 09.07.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Anny Gryfitki 7 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumnetacji kosztorysowej na remont pokrycia dachowego i wymiany parapetów zgodnie z załączoną opinią techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 2, liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 – mc-e.

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej pokrycia dachowego i wymiany parapetów budynku Anny Gryfitki 7 ”.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 27.07.2018 r. o godz. 10:00.

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Więcek,

  e-mail: malgorzata.wiecek@pgm.slupsk.pl, tel. 725-757-822, w godzinach od 7:00 do 15:00.

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów,
  w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie
  u administratora budynku.

  2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki:

 • SKMBT_C28018070907570.pdf 
 • SKMBT_C28018070907511.pdf 
 • Formularz ofertowy.odt 
 • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt