PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania kapitalnego remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mieszka I 6D w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL 1/139/2018 Słupsk, dn. 02.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mieszka I 6D w Słupsku w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu budynku w zakresie: remont elewacji wraz z dociepleniem, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, naprawa tynków na kominach oraz ścian na poddaszu, wymiana podłogi na strychu, szycie ścian, izolacja ścian piwnicznych łącznie z cokołem, wymiana oklein piwnicznych, remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej (czujniki ruchu)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarem

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 36-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – remont budynku Mieszka I 6 D

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 13:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec, e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki:

  • ogloszenie Mieszka I 6D- remont budynku.pdf 
  • V1 - Opis techniczny Mieszka I 6d-2.pdf 
  • zal.1. formularz ofertowy.odt 
  • zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf 
  • zal. 3 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt 
  • zal. 5 MIESZKA I 6D- PRZED.PDF 
  • Fw_ Mieszka I 6d - rysunki PDF.zip