PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 58 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/106/2018                                              Słupsk, dn.27.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 58 w Słupsku,  w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie: remont i docieplenie elewacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, porzemurowanie kominów wraz z uzgodnieniami i zaopiniowaniem przez Konserwatora Zabytków oraz Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego

- 2 egzemplarze przedmiaru robót

- przedmiotowe dokumenty w wersji elektronicznej (format *pdf i *ath)

3. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:: ------

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont budynku Piłsudskiego 58”

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Michał Nazarko                               

  e-mail: michal.nazarko@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-38 / 725-757-825., w godzinach od 7:00 do 15:00,

    

  Wybór oferty

   

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

 

 

 

                                                                                      ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • oświadczenie oferenta.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc 
 • Pilsudskiego 58 dokumentacja.pdf