Nr sprawy 17/DTZ/U/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej zasilanej kotłem gazowym w lokalach komunalnych

Słupsk, dn. 20.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 17/DTZ/U/2018

 

1.    Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4,
76-200 Słupsk,
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej zasilanej kotłem gazowym w lokalach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 16/2, Poniatowskiego 12/5, Mickiewicza 40/6, Lelewela 35/3, Woj. Polskiego 48/6a, Armii Krajowej 6/3, Rybacka 17/3, Podgórna 26/1a, Zamkowa 4/1a, Słowackiego 43/3. 

3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy

4. Termin i miejsce składania ofert:   26.06.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej zasilanej kotłem gazowym w lokalach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 16/2, Poniatowskiego 12/5, Mickiewicza 40/6, Lelewela 35/3, Woj. Polskiego 48/6a, Armii Krajowej 6/3, Rybacka 17/3, Podgórna 26/1a, Zamkowa 4/1a, Słowackiego 43/3. ” Nr sprawy: 17/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem  26.06.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.  Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta branży instalacyjnej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8.  Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.  Załączniki:

1)  Instrukcja dla oferentów

2)  Formularz ofertowy

3)   Wykaz osób

4)    Wzór umowy

                                                                               Podpisała: Ewa Wach

Załączniki:

  • Ogłoszenie konkurs ofert.pdf 
  • Instukcja dla oferentów.pdf 
  • Zał. 1- Formularz oferty.doc 
  • Zał. 2- Wykaz osób.doc 
  • Zał. 3- umowa projekt.doc 
  • Informacja o wyniku postępowania.pdf