Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż od 25 maja 2018 r. że będą  Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Tuwima 4, tel.: 59 84252 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tuwima 4 w Słupsku ( PGM sp. z o.o. w Słupsku) działa w imieniu Administratora - Miasta Słupska i przetwarza Pani/ Pana dane osobowe  na podstawie Umowy. 
 2. PGM Sp. z o.o. siedzibą w Słupsku przy ul. Tuwima 4: 59 842 52 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl; działając w imieniu administratora i jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 59 842 52 22 lub pod adres email ido@pgm.slupsk.pl;
 3. PGM Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zawartych umów oraz zarządzania komunalnym zasobem lokalowym. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, świadczącym usługi  na rzecz Miasta Słupska.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez PGM Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia swoich danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych  narusza  przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane będą, przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.