5/RW/RB/2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynki przy ul. Długa 18, Długa 21-22

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynki przy ul. Długa 18,  Długa 21-22

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  11 czerwca 2018 r.  do  godz. 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 18

 9. Projekt budowlany – Długa 18

 10. STWiOR – Długa 18

 11. Przedmiar robót – Długa 18

 12. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długa 21-22

 13. Projekt budowlany – Długa 21-22

 14. STWiOR – Długa 21-22

 15. Przedmiar robót – Długa 21-22

   

Załączniki:

 • Ogłoszenie 563922-N-2018.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Zał. 1 - Formularz oferty.doc 
 • Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc 
 • Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc 
 • Zał. 4- umowa.doc 
 • Zał. 5 - Wykaz robót.doc 
 • Zał. 6 - Wykaz osób.doc 
 • Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Zał. 8 - szczególowy opis Długa 18.doc 
 • Zał. 9 Projekt budowlany Długa 18.zip 
 • Zał. 10- STWiOR- Długa 18.pdf 
 • Zał. 11 Przedmiar Długa 18.zip 
 • Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc 
 • Zał .13 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip 
 • Zał. 14 - STWiOR Długa 21-22.pdf 
 • Zał 15-Przedmiary robót Długa 21-22.zip 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf