Nr sprawy 11/DTZ/U/2018 wykonanie usługi polegajacej na opracowaniu projektu centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody w mieszkaniu komunalnym przy ul. Wileńskiej 17/11 w Słupsku

Słupsk, dn. 27.04.2018r.

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 11/DTZ/U/2018 

1.    Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody w mieszkaniu komunalnym przy  ul. Wileńskiej 17/11 w
Słupsku.

3.    Termin wykonania zamówienia:  10 dni od dnia podpisania umowy.

4.    Termin i miejsce składania ofert:   08.05.2018 r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu centralnego ogrzewania gazowego i ciepłej wody w mieszkaniu komunalnym przy ul. Wileńskiej 17/11 w Słupsku” Nr sprawy: 11/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem  08.05.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.    Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6.     Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%,     doświadczenie projektanta branży instalacyjnej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

7.    Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8.    Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9.    Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.  Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz ofertowy

3) Wykaz osób

4) Wzór umowy

5) Opinia kominiarska

 

Podpisała: Ewa Wach

 

 

Załączniki:

  • ogłoszenie.pdf 
  • Instukcja dla oferentów.pdf 
  • Zał. 1- Formularz oferty.doc 
  • Zał. 2- Wykaz osób.doc 
  • Zał. 3- umowa projekt.doc 
  • Zał. 4 - opinia kominiarska.pdf 
  • Unieważnienie postępowania.pdf