PGM Sp. z o.o. AWiL1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów szt.3 od strony podwórka w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 13 E w Słupsku

Nr sprawy: AWiL 1//2018 Słupsk, dn. 19.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Długosza 13 E w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów szt.3 od strony podwórka w budynku przy ul. Długosza 13 E w Słupsku

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - projekt budowlany – 5 egzemplarze w wersji papierowej

- kosztorys inwestorski – 1 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 1 egzemplarze w wersji papierowej

- STWiORB - 1 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24-miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć:

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów szt.3 od strony podwórka w budynku przy ul. Długosza 13 E w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 25.05.2018 r. o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokonają Właściciele Wspólnoty bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załączniki:

 • Scan. ogloszenia.pdf 
 • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
 • Formularz ofertowy.odt