PGM Sp. z o.o. AWiL1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym zabezpieczenia dwóch przewodów kominowych dymowych masa SKD w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21 w Słupsku

Nr sprawy: AWiL1/ 65 /2018 Słupsk, dn.13.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa Jaracza 21 w Słupsku, w której imieniu działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: zabezpieczenie dwóch przewodów kominowych dymowych, nr 2 i 3 w pionie kominowym A masą SKDw budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21 w Słupsku

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: szlamowanie dwóch przewodów kominowych masą SKD ok. 2*20 mb- w załączeniu rzut przewodów kominowych z góry

 

3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy

4. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności – 2 tygodnie od złożenia faktury

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem na: „Oferta – zabezpieczenie dwóch przewodów kominowych dymowych, nr 2 i 3 w pionie kominowym A masą SKDw budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 21 w Słupsku”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018 o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcie ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty / Pełnomocnik / Właściciele* bez udziału oferentów w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty / Pełnomocnik / Właściciele* zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Szkic rzutu kominów z góry

 

Załączniki:

  • ogloszenie Jaracza 21.pdf 
  • zal. 1 Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
  • zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf 
  • zal. 3 rzut kominów z góry.pdf