PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wymiany okienek piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolności 24/25 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/   33  /2018                                            Słupsk.  09  marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 24/25  w Słupsku,         w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku            ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien w piwnicach w budynku przy ul. Wolności 24/25          w Słupsku.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wymiana okien w piwnicach  szt. 13 po wykonaniu obmiaru,  o brązowym profilu, PCV, rozwierno uchylne wraz z montażem 4 szt. krat otwieranych w otworach okiennych /wsypy/.

 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiajacym.

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta –   wymiana okien w piwnicach w nieruchomości  przy ul. Wolności 24/25  w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 9ºº

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Barbara Ostrowska,                                       

e-mail: barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl , tel. 59 8487654, w godzinach od  7ºº do 15ºº.

  

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie            u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

                                                                                                    .………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.doc 
  • oświadczenie oferenta.doc 
  • oświadczenie wykonawcy.doc 
  • Ogloszenie Wolnosci 24-25 - wymiana okien piwnicznych..pdf