PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania remontu klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 6 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/  22  / 2018                            łupsk, dnia         28. 02. 2018r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kopernika 6 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1.  Przedmiot zamówienia:   Remont klatki schodowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: remont ścian, stopni, podestów, malowanie balustrad i stolarki drewnianej, remont schodów zewnętrznych.

3. Termin realizacji zamówienia: 2018 rok miesiąc do ustalenia ze Wspólnota Mieszkaniową.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5  lat

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta –    Remont klatki schodowej – Kopernika 6.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.03.2018r. do godz. 15.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Beata Lisiecka                                     

e-mail: beata.lisiecka@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76- 35/ 725 757 817, w godzinach od 8.00 do 16.00,

  

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają  właściciele lokali bez udziału oferentów,                       w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

 

                                                                                      ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.doc 
  • oświadczenie oferenta.doc 
  • oświadczenie wykonawcy.doc 
  • zapytanie ofertowe Kopernika 6 -remont klatki.pdf