PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania instalacji domofonowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piotra Skargi 20 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/17/2018                                            Słupsk, dn. 22.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 20  w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy       ul. Piotra Skargi 20 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

3. Termin realizacji zamówienia: 2018 rok

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.                    Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Piotra Skargi 20.”

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 09.03.2018 r. o godz. 14:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Barbara Gumowska,                                       

  e-mail: barbara.gumowska@pgm.slupsk.pl, tel. 609-853-091 w godzinach od 7 do 15.

    

  Wybór oferty

   

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

   

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

   

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

 

                                                                                          ………………………………… 

               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc 
 • Zapytanie ofertowe P.Skargi 20.pdf 
 • oświadczenie oferenta.doc