Nr Sprawy 1/DPZ/D/2018 "Dostawa systemu kopertującego dla PGM Sp zo.o."

Słupsk, dn. 08.01.2018r.

 

 OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 1/DPZ/D/2018

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa  systemu kopertującego dla PGM Sp. z o.o. w  Słupsku przy ul. Tuwima 4.”

 3. Termin wykonania zamówienia:  do 09.02.2018 roku

 4. Termin i miejsce składania ofert:  17.01.2018 r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na –Dostawa  systemu kopertującego dla PGM Sp. z o.o. w  Słupsku przy ul. Tuwima 4.” Nr sprawy: 1/DPZ/D/2018, nie otwierać przed dniem 17.01.2018 roku godz. 9:00.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.01.2018r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz dostaw

  6. Wzór umowy

    

   Podpisał:Ewa Wach

Załączniki:

 • Ogłoszenie o konkursie .pdf 
 • Instrukcja dla oferentów .pdf 
 • Załšcznik nr 1 - Formularz oferty.doc 
 • Załšcznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc 
 • Załšcznik nr 3 - Wzór o_wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2 (1).doc 
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 
 • Załšcznik nr 5- Wykaz dostaw.doc 
 • Informacja o wyniku postępowania.pdf