PGM Sp. z o.o. AWiL1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 8 w Słupsku

Nr sprawy: AWiL 1/132/2017 Słupsk, dn. 23.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 8 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzgodnieniami konserwatora na remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 8,wpisanym do rejestru zabytków, pozycja nr 1273.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-projekt budowlany – 5 egzemplarzy w wersji papierowej

-kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-STWiORB – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: do 80-dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24-miesiące

5. Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzgodnieniami konserwatora na remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 8”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.12.2017 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godz. od 8:00 do 15:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Wytyczne konserwatorskie.

 

Załączniki:

  • OGLOSZENIE Sienkiewicza 8 DOKUMENTACJA DACH.pdf 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
  • wytyczne konserwatorskie Sienkiewicza 8.pdf