PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 19 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/169/2017                                     Słupsk, dnia 11.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy Al. 3 Maja 19 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dachu budynku Al. 3 Maja 19 w celu usprawnienia odpływu wód opadowych i zabezpieczenia budynku przy Al. 3 Maja 19 oraz budynku przyległego do niego.

   

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 3 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, 3 egzemplarze przedmiaru robót, 3 egzemplarze projektu (przedmiotowe dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (format *pdf))

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • Ogloszenie 3 Maja 19 wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dachu.pdf 
 • oświadczenie oferenta.doc