PGM Sp. z o.o. AWiL1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu muru oporowego przy zejściu do piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 10 w Słupsku

Nr sprawy: AWiL1/ 120 /2017 Słupsk, dn. 03.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mostnika 10 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu muru oporowego przy zejściu do piwnicy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- przedmiar robót

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Wykonanie remontu muru oporowego przy zejściu do piwnicy przy ul. Mostnika 10 w Słupsku“.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.10.2017 r. o godz. 15.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Sandra Markowska - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 17, tel. 59 84 87 582, e-mail:sandra.markowska@pgm.slupsk.pl w godz. od 7.00 do 15.00

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

4. Przedmiar robót

 

Załączniki:

  • ogloszenie zap.ofertowe Mostnika 10.pdf 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
  • Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt 
  • Przedmiar robót.pdf