PGM Sp. z o.o. AWiL1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kniaziewicza 27 w Słupsku

Nr sprawy: AwiL-1/115 /2017 Słupsk, dn. 20.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kniaziewicza 27 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ekspertyza stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Kniaziewicza 27 w Słupsku. Ekspertyza techniczna winna wskazywać sposób usunięcia ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyjaśnić jednoznacznie kwestię szczelności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń kominowych

    W/w ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadającą stosowna uprawnienia budowlane i będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2017 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku Kniaziewicza 27 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.10.2017 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Grażyna Prondzinska,

e-mail: grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl , tel. 725 757 815 w godzinach od 7:00 do 15:00,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

Załączniki:

  • kniaziewicza 27 kominy.pdf 
  • Formularz ofertowy nowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu nowy.odt