Numer sprawy: 43/DPZ/U/2011 ____________________________________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ____________________________________________________________________________________________________ zmiana dotyczy ogłoszenia opublikowanego w BZP z dn. 25.11.2011r. , nr ogłoszenia 309655-2011 oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego ____________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku. ____________________________________________________________________________________________________ Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.12.2011 ____________________________________________________________________________________________________ Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej