KONKURS OFERT – ogłoszenie ____________________________________________________________________________________________________ 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 – 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk Telefon : centrala (059) 84 87 600, fax.(59) 84 280 48 NIP: 839-00-07-9643. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://www.pgm.slupsk.pl ____________________________________________________________________________________________________ zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionych usług ____________________________________________________________________________________________________ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wykonaniem okresowych (rocznych) przeglądów instalacji i przyborów gazowych w częściach wspólnych oraz w lokalach w 326 budynkach mieszkalnych będących 100% własnością Miasta Słupsk znajdujących się w rejonie Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku. Ilość budynków – 326, ilość lokali – 2164, ilość mb instalacji w częściach wspólnych budynków – 7247, w tym ilość lokali z butlami gazowymi - 276 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjno-Budowlanych (STWiORIB) stanowiąca załącznik nr 3 do wzoru umowy, 2) Szczegółowy wykazy nieruchomości z ilościami mieszkań i mb instalacji w częściach wspólnych odrębnie dla każdej nieruchomości stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3) wzór umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. ani ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od 08.12.2011r. do 31.01.2012r.. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określa – rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych szczegółowo w rozdziale VI. SIWZ. 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100% 8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4 (sekretariat) Termin składania ofert upływa w dniu 06.12. 2011r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 6. Pełna treść ogłoszenia, oraz SIWZ znajdują się w załącznikach poniżej. ____________________________________________________________________________________________________ Termin i miejsce składania ofert : 06.12.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4