PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji kosztorysowej remontu klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 5 A i H. Pobożnego 4 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL1/83/2017 Słupsk, dn. 23.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Szkolna5a/H. Pobożnego 4 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Szkolna 5a i H. Pobożnego 4 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Szkolna 5a i H. Pobożnego 4 w Słupsku“.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.07.2017 r. o godz. 15.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Kowalczyk-Bekier - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 17, tel. 59 84 87 611, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl w godz. od 7.00 do 15.00

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki:

  • zapytanie kosztorys.pdf 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu[1].odt 
  • Formularz ofertowy.odt