Nr spr.: 38/DPZ/U/2011 - usługi zimowego utzrzymania terenów zewnętrznych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku z podziałem na 7 części

nr spr. 38/DPZ/U2011 __________________________________________________________________________________________________________ Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ __________________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: __________________________________________________________________________________________________________ Usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku z podziałem na 7 części ____________________________________________________________________________________________________ Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk - Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie załączników nr 1.1 do 1.7 SIWZ – pt. „Formularz cenowy” dla poszczególnych części zamówienia, oraz w zakresie modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ pt. „Wykaz usług”. W załącznikach nr 1.1 do 1.7 w kolumnie 7 błędnie została podana ilość miesięcy realizacji umowy, zamiast prawidłowej ilości 6 miesięcy błędnie podano liczbę 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający anuluje w całości w/w załączniki i w celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek wprowadza nowe skorygowane załączniki od nr 1.1 do nr 1.7 pt. „Formularz cenowy z dopiskiem „modyfikacja” . Podobnie modyfikuje się załącznik nr 3 SIWZ pt. „Wykaz usług” w którym tabeli w kolumnie 3 skreśla się zapis zawarty w nawiasie o treści: „(należy również wyszczególnić ilość budynków i mieszkań)” . W związku z powyższym zamawiający wprowadza nowy zmodyfikowany załącznik nr 3 pt. „Wykaz usług” z dopiskiem „modyfikacja” . Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są obowiązujące dla wszystkich wykonawców. Dokonane zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załączniki:

  • Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.pdf 
  • Załączniki nr 1.1. - 1.7 SIWZ - wzory formularzy cenowych_modyfikacja..pdf 
  • Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz_Wykaz usług_modyfikacja.pdf 
  • Załączniki nr 1.1. - 1.7 SIWZ - wzory formularzy cenowych_Modyfikacja.doc