PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji kosztorysowej na remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Anny Gryfitki 7 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL -1 / 70 /2017 Słupsk, dn. 30.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Anny Gryfitki 7 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie remont 6 szt klatek schodowych w budynku Anny Gryfitki 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej Anny Gryfitki 7 w Słupsku

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont 6 szt klatek schodowych w budynku Anny Gryfitki 7 w Słupsku

-kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2017 r

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysową na remont klatek schodowych w budynku Anny Gryfitki 7 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.06.2017 o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Grażyna Prondzinska

e-mail: grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 815 w godzinach od 7:00 do 15:00,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

 

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

     

Załączniki:

  • zapytanie gryfitki 7 kosztorys klatek.pdf 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu nowy.odt 
  • Formularz ofertowy nowy.odt