PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji kosztorysowej na izolację pionową ścian fundamentowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 17 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL 1//2017 Słupsk, dn. 18.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 17 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

  1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji kosztorysowej na izolację pionową ścian fundamentowych budynku

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- STWiORB - 2 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24-miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć:

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – opracowanie dokumentacji kosztorysowej na izolację pionową ścian fundamentowych budynku Mickiewicza 17 w Słupsku ”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.05.2017 r. o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487583 w godz. od 8:00 do 15:00 w godzinach od 8:00 do 15:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokonają Właściciele Wspólnoty bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

     

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załączniki:

  • scan ogloszenia.pdf 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt 
  • Formularz ofertowy.odt