7/IZ-DPZ/2016 Zamawiający:Doszczelnienie pokrycia dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku

Zamawiający:            Nr sprawy 7/IZ-DPZ/2016
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
działający jako jednostka budżetowa Miasta Słupska


OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na doszczelnienie pokrycia dachu  sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych przy  ul. Partyzantów 24 w Słupsku


Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane obejmujące doszczelnienie pokrycia dachu sali gimnastycznej w zakresie usunięcia skutków zalania oraz  uszczelnienie elementów dachu w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy stanowiący załącznik nr 4, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 12.12.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na doszczelnienie pokrycia dachu  sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Technicznych przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku” -  Nr sprawy: 7/IZ-DPZ/2016, nie otwierać przed dniem 12.12.2016 roku godz. 12:10.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2016r. o godz. 12:10                               w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin płatności: 7 dni od daty złożenia faktury
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót

Załączniki:

  • Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe.pdf 
  • Instrukcja dla oferentów - Zapytanie ofertowe.pdf 
  • Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc 
  • Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc 
  • Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc 
  • Zalacznik nr 4 wzór umowy- ZSEiT.doc 
  • Załącznik nr 5 Przedmiar robót.pdf 
  • informacja o wyniku postępowania.jpeg