PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania dokumentacji na wykonanie wew. instalacji c.o i c.w.u w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej 18 w Słupsku.

Nr sprawy: AWiL2/169/2016                                        Słupsk, dn. 21 listopada 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wileńskiej 18 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. wraz z projektem węzła ciepłowniczego.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. wraz z projektem węzła ciepłowniczego /technologia i automatyka/wraz z uzgodnieniami.

 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiajacym.

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:

 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. wraz z projektem węzła ciepłowniczego w budynku nr 18 przy                          ul. Wileńskiej  w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 02 grudnia 2016 r. o godz. 13ºº

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Barbara Ostrowska,                                        

e-mail: barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl , tel. 59 8487654, w godzinach od  7ºº do 15ºº.

  

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie            u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Warunki 38/2016 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

 

                                                                                      ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

  • formularz ofertowy.odt 
  • Ogloszenie Wilenska 18.pdf 
  • oświadczenie oferenta.odt 
  • oświadczenie wykonawcy.odt 
  • Warunki 38-2016 Wilenska 18.pdf